top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN PADEL ACADEMY BEVEREN V.Z.W.

Versie d.d. 1 januari 2024

 

 

Padel Academy Beveren vzw is gevestigd te Beveren en ingeschreven in het handelsregister van de ondernemingsrechtbank onder nummer 0769.734.491.

 

1. Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen de zakelijke afnemer of klant (Gast) en Padel Academy Beveren vzw (PAB). Overal waar “hij” of “zijn” staat kan ook “zij” of “haar” worden gelezen.

 2. Voor het afnemen van een losse les, een lessenreeks, een stage, een clinic, een sportkamp en/of het deelnemen aan een evenement of competitie bij PAB verklaart de Gast zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

 3. De laatste versie van deze Algemene voorwaarden is steeds beschikbaar op de website van PAB.

 

2. Overeenkomst

 

 1. Een overeenkomst tussen PAB en Gast ontstaat door overeenstemming tussen beide partijen die blijkt uit de reservering, boeking en/of betaling door Gast.

 2. Een overeenkomst kan bestaan uit het afnemen van een losse les, een lessenreeks, een stage, een clinic, een sportkamp en/of het deelnemen aan een evenement of competitie.

 3. Elk gebruik van de LOGO van PAB is zonder schriftelijke toestemming van PAB niet toegestaan. Kennelijke druk- en zetfouten binden PAB niet.

 

3. Website, disclaimer en privacy

 

 1. PAB respecteert de privacy van de Gast en draagt er zorg voor dt de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen (Gegevens) vertrouwelijk wordt behandeld.

 2. PAB zal de gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de overeenkomst.

 3. De verstrekte informatie op de website is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.

 4. Hoewel PAB de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht bij de samenstelling en het onderhoud van de website, kan PAB niet garanderen dat de verstrekte informatie compleet, actueel en/of accuraat is.

 

4. Aansprakelijkheid

 

 1. Deelname door Gast aan een training, een losse les, een lessenreeks, een stage, een clinic, een sportkamp en/of het deelnemen aan een evenement of competitie, geschiedt geheel op eigen risico. PAB en haar medewerkers en coaches zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke letsels of ander schade die Gast mocht oplopen tijdens, of ten gevolge van, een training. 

 2. Een training is intensief en kan blessuregevoelig zijn. Gast dient zelf in te schatten of hij geschikt is voor deelname aan een training. Als Gast gezondheidsklachten heeft, of als Gast een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient Gast eerst advies in te winnen bij een arts of andere deskundige.

 3. PAB, haar medewerkers en coaches zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak dan ook.

 4. PAB is niet verzekerd voor schade van GAST. Gast verklaart dat hij is verzekerd voor schade, waaronder blessures of letsels, als gevolg van het deelnemen aan een training, een losse les, een lessenreeks, een stage, een clinic, een sportkamp en/of het deelnemen aan een evenement of competitie.

 

5. Overmacht

 

 1. Omstandigheden die niet aan PAB te wijten zijn, die van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden, zoals maar niet beperkt tot gevaarlijke weersomstandigheden, intrekking van een of meer vergunningen of een pandemie, geeft PAB het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen of de uitvoering daarvan op te schorten zonder gehoudenheid tot het betalen van schadevergoeding.

 

6. Trainingen

 

 1. Een training is een les waarbij de Gast wordt begeleid door een opgeleide PAB-coach. 

 2. Een training kan worden gereserveerd via de website van PAB. Gast selecteert zelf een datum en tijdstip waarbij de prijs van de training wordt getoond. Bij inschrijving voor training als een groep, zal door één Gast de betaling worden voldaan. De reservering wordt definitief na afronding van de betaling.

 3. De duur van een training is, tenzij anders overeengekomen, 60 minuten en start met 5 minuten verplichte warming-up. De trainingstijden staan vast en kunnen door Gast niet worden gewijzigd.

 4. Gast heeft geen recht op een inhaalles bij annulering van een training door Gast of een no show van de Gast. Als Gast is verhinderd door ziekte of andere omstandigheden dan kan hij in overleg met de coach een vervanger in de plaats stellen.

 5. Wanneer de coach door ziekte of andere omstandigheden niet in staat is om de training te verzorgen, zal PAB de training annuleren en in overleg met de Gast een vervangende training inplannen in de daarvoor door PAB bepaalde inhaalweek.

 6. Als er sprake is van gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw en ijzel, kan PAB de training opnieuw inplannen (maximaal 2 per lessenreeks van 10 en maximaal 1 per lessenreeks van 5). PAB zal zich ertoe inspannen om Gast hiervan uiterlijk 60 minuten van tevoren telefonisch op de hoogte te stellen. Als er meer trainingen in een lessenreeks door weersomstandigheden niet kunnen doorgaan, ontvangt Gast hiervoor credits welke kunnen ingezet worden bij een gelijkaardige reservering.

 7. De padelbanen mogen uitsluitend worden betreden met passende (sport)kleding en voor padel geschikt schoeisel. PAB stelt ballen en trainingsmateriaal aan Gast ter beschikking, tenzij anders wordt overeengekomen.

 8. Als Gast zodanig hinder of last aflevert dat een goede uitvoering van de training daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door PAB van de training worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Gast.

 

 

__________

bottom of page